3
3

5
5

4
4

3
3

1/4

ГР.ПЕЩЕРА

СУШИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ BUL 0385

2020

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  БИОВЕТ АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 00Д