top of page

бул. „Цар Освободител“ 15, 1504 Център, София

Реконструкция, модернизация и мерки за енергийна

ефективност в комплекс „Ректорат” на Софийски Университет

2012

Обект: “Реконструкция, модернизация и мерки за енергийна ефективност в комплекс „Ректорат” на Софийски Университет „Св. Климент Охридски” договор № BG161PO001/1.1-07/2009/008 съгласно схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-07/2009” -„Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на  висшите училища в градските агломерации ” по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.”

Обособена позиция 1: Ремонт и модернизация книгохранилище централна библиотека на СУ „Св. Климент Охридски”

Обособена позиция 2: Ремонт и модернизация на библиотека “Славянски филологии” на СУ „Св. Климент Охридски

Възложител: Софийски Университет “Св.Климент Охридски”
Ректората на Софийски университет “Св.Климент Охридски” 

Изпълнител: АТ Инженеринг 2000 ООД

bottom of page