7
7

2
2

1/3

ГР.ПЕЩЕРА

РАЗПРАШИТЕЛНА СУШИЛНА - ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ

2020

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БИОВЕТ АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД