top of page

гр. Червен бряг

Проектиране, изграждане/реконструкция на ПСОВ гр. Червен бряг

2015

Инженеринг във връзка с проект № DIR-51011116-24-69 „Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Червен бряг”, Обособена позиция 1: „Проектиране, изграждане/реконструкция на ПСОВ”, съфинансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

 

Възложител: Община „Червен бряг“

bottom of page