top of page

ул. „Околовръстен път“ , 483, 1839 София

МОТО-ПФОЕ  - JAGUAR LAND ROVER

2018
a90c585eb15ec0fd4931e46e2d23d9ef_edited.

ПОБЕДИТЕЛ В КАТЕГОРИЯ "ТЪРГОВСКИ СГРАДИ"

КОМПЛЕКС: "ШОУРУМ И АВТОСЕРВИЗ, СКЛАДОВЕ И ОФИСИ, ТРАФОПОСТ И ИЗГРЕБНА ЯМА “ЛЕНД РОУВЪР И ЯГУАР” на „МОТО-ПФОЕ”- ЕООД", СОФИЯ, СЕВЕРНА ТАНГЕНТА,
ПИ №68134.8592.182 по кадастрална карта, м.Могилите, в землището на местност Враждебна, р-н Кремиковци

ИНВЕСТИТОР:
МОТО-ПФОЕ ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД

КОНСТРУКТОР:
инж. Георги Цветков инж. Илия Алашки

АРХИТЕКТ:
ДЕЙЗИ - ММ ЕООД

Инвестиционният проект е изготвен въз основа на заданието на Инвеститора „Мото-Пфое“ – ЕООД и съгласуван с „ЯГУАР И ЛЕНД РОУВЪР“ Англия и Германия, визата за проектиране, издадена на 21.04.2016 г. от Гл. Архитект на община Кремиковци и геодезическото заснемане на терена, предоставено от Инвеститора. Комплексът е изграден върху терен, собственост на „Мото-Пфое“ ЕООД. Подходът към Комплекса е от Околовръстния път на София, в който се влива Северната Скоростна Тангента, в непосредствена близост до "детелината“ на Околовръстния път и Ботевградско шосе.
Шоурумът е проектиран и изграден на кота 531.30 м, което е на 60,00 см над нивото на прилежащия Околовръстен път, с оглед  по-добрата видимост към Комплекса.
Височината на сградата е съобразена със зададената от Визата за проектиране кота корниз 10 м.
Обслужващата улица към Комплекса е изцяло изградена върху насип. С оглед естествения терен и на неговото естествено отводняване, котата на автосервиза към Комплекса е -3,20 м =528.10 м. Използувайки естествената денивелация на терена (в тази част - 3,00 м ) под шоурума и с функционална връзка с него е проектиран и изграден покрит паркинг за коли втора употреба. Подходът към автосервиза и паркинг коли втора употреба е осъществен с две рампи от вътрешния локал.
Рампата от лявата страна на Комплекса е за служебен достъп на товарни и тежкотоварни превозни средства с наклон 6%, а рампата от дясната страна е за посетители на автосервиза и закрит паркинг изпълнена с наклон 10%.
На основното входно ниво на Шоурума са проектирани и изградени върху бетонова плоча два паркинга за посетители, съответно за Ленд Роувър и Ягуар. Автосалонът е ситуиран с дългата си страна по оста на околовръстния път към гр. София. Към пътя е ориентиран и централният вход за клиенти - от източната страна на сградата. Симетрично спрямо него са разположени изложбените зали на двете марки — ляво(Юг) Ягуар и дясно(Север) – Ленд Роувър. Разделението ляво — дясно продължава и в административно-обслужващата част на двете марки, включваща консултантски и търговски зони и офиси, зони за стоки и аксесоари за съответните марки, изходи за издаване на нови автомобили и входове за зареждане с автомобили.
В централната част, по оста на сградата, са разположени общите за двете марки обслужващи клиента зони - рецепция, почивка клиенти и посетители, конфигуриране автомобили и кафе.
В дъното на автосалона (запад) са изградени санитарни помещения за посетители и персонал, обща администрация, евакуационни изходи, стълба и асансьор към коти +3,52 м и -3.20 м.
На кота +3,52 м е административният блок на комплекса: заседателна зала, офиси и обслужващи помещения.
Подземният открит паркинг в частичния сутерен е проектиран на кота -3.20 м за коли втора употреба, ситуиран под автосалона, с вход за клиенти от север и служебен вход от юг, на ниво кота естествен терен. От изток, в зоната на пълното му вкопаване е осигурено естествено осветление и проветряване, чрез английски дворове. Общите отвори на подземното ниво представляват 10% от квадратурата на паркинга. В югоизточната му част е изграден трафопост за обслужване на Комплекса.
Автосервиз с приемни за автомобили, диспечери, офиси началник сервиз, управител, механик, механичен сервиз, складове, технически помещения и битови помещения за персонала са проектирани в западната част на Комплекса.
Вход за клиенти на автосервиза, коли втора употреба и приемно за автомобили на кота -3.20 м е в северната част на сградата, в непосредствена близост до дясната рампа. Около приемното фоайе са организирани места за информация, диспечери, магазин авточасти, офиси на ръководители сервиз, както и обслужването на автомобилите втора употреба.
От юг на ниво —3,20 м е изграден служебен вход за зареждане с резервни части и вход работници, осигуряващ функционална връзка с механичния цех и сервиз. В тази зона са проектирани и изградени всички технологични помещения, обслужващи Комплекса. Служебна стълбищна клетка осигурява функционална връзка с второ ниво ±0.00 м, където са разположени санитарни и битови помещения и зала за обучение на персонала.
Механичният сервиз е решен с два срещуположни входо-изхода от север и от юг, преграден с оглед оборудването му на два етапа.
При продажбата на нови автомобили, дневната светлина е от решаващо значение. Ето защо сме интегрирали големи стъклени витрини във фасадите на сградата. Окаченият таван в изложбената зала скрива инсталациите и конструкциите, придавайки на обекта завършен вид.
Изпълнението на Комплекса е решен с комбинирана конструкция. При монолитния стоманобетонен скелет със смесена конструктивна система (скелетно-гредова и безгредова), покривната конструкция е стоманобетонна плоча, решена като плоски покриви с частично разположено върху нея ОВиК оборудване. При металната конструкция, проектирана и изградена за покриване на шоурума и ремонтното хале, покривите са със стоманена профилирана ламарина, с топлоизолация и хидроизолация, чрез послоен монтаж. Ограждащите стени при механичния сервиз са изпълнени посредством касети с послоен монтаж, а Шоурумът е изпълнен с окачени фасади на метални манети в комбинация с алуминиеви композитни плоскости с топлоизолация, съгласно всички изисквания на брандинга „Ягуар Ленд Роувър“.
В Комлекса са изградени сигнално-охранителна система, електрическа, водопроводна и канализационни инсталации, климатизация и вентилация, пожароизвестителна система и  слаботокова инсталация.

bottom of page