1/4

Варна, Бургас, Калотина

Гранички инспекции за ветеринарен контрол

Гранички инспекции за ветеринарен контрол
Варна, Бургас, Калотина

Възложител: Министерство на финансите, CFCU - PHARE, Министерство на земеделието и горите